جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور

ماکارکنان سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور با ایمان به اراده خالق هستی والهام از تعالیم عالیه اسلام ،قرآن کریم،سیره اولیای الهی وشهدای انقلاب وپیروی از ارمان های امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ودهنمودهای مقام معظم رهبری وبا اعتقاد راسخ به خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور وحفظ وحراست از ارزشهای اسلامی ،فرهنگ ومدیریت جهادی ودر راستای اعتلای بخش منابع طبیعی وآبخیزداری ،خود را ملزم به رعایت اصول این منشور می دانیم:الف)منشور اخلاقی کارکنان:
 • پاسداری از ارزشهای اسلامی وفرهنگ جهادی نشات گرفته از ایمان،تقوی،ایثار،ولایت مداری،خودباوریصداقت،امانتداری،رازداری،وفای به عهد و......................
 • عبادت تلقی نمودن کار واعتقاد به مشارکت پذیری،انسجام سازمانی ورعیت قوانین ومقررات،وجدان کاری،نظم،انضباط وعدالت در انجم وظایف
 • پایبندی به حفظ شئونات وارزشهای اسلامی ورعایت آراستگی ظاهری وپوشش اسلامی
 • احترام به حقوق .کرامت انسانی وتلاش در جهت حفظ حرمت وجایگاه آن
 • حفظ حقوق بیت المال وپریز از اسراف وتبذیر در امکانات واموال دولتی
 • ارائه خدمات وپاسخگویی شفاف،دقیف،به موقع وبی منت به ارباب رجوع
ب)منشور اخلاقی سازمان:
 • قانون گرایی وایجاد بسترهای لازم برای بروز نو آوری،شکوفایی،ابتکار وخلاقیت
 • اهتمام در تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی
 • اطلاع رسانی وشفاف سازی انجام کارها
 • تلاش در راستای حفظ،احیاء وتوسعه منابع طبیعی ومشارکت دادن مردم در انجام فعالینها
 • استفرار نظام پایش وارزیابی منابع طبیعی.
 • اعمال مدیریت هماهنگ ویکپارچه در حوزه های آبخیز
 • ارتقاء سلامت نظام اداری وپیشگیری ومبارزه بافساد
 
 
درحال بارگزاری