جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

سوالات متداول

آبخیز (watershed) چیست؟
حوزه آبخیز تمامی سطحی را در بر می‌گیرد که آب‌های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان می‌یابد.
 
آبخیزداری (watershed management) چیست؟
طراحی و مدیریت حوزه به منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع آب و خاک. در تعریفی دیگر: علم مطالعه و مدیریت آبخیزها که عبارت از مجموعه مطالعاتی است که برای اداره یک حوزه آبخیز انجام می‌شود.
 
مرتعداری (range management) چیست ؟
عبارت است از اداره اکوسیستم مرتع به منظور استفاده بهینه از منابع و تولیدات و سرویس‌های آن با تأکید بر حفاظت آب و خاک و سرانجام محیط‌زیست.
 
پروانه چرا (grazing license) چیست؟
سندی است که برای شمار و نوع مشخص دام در قطعات مشخص و برای مدت زمان معین صادر می‌شود.
 
ظرفیت چرا (grazing capacity) چیست؟
حداکثر تعداد دام که در مرتع مشخص و در زمان معین می‌تواند چرا کند، بدون اینکه بر کمیت و کیفیت پوشش گیاهی و سایر موارد وابسته از قبیل خاک و آب و موارد دیگر خسارت وارد شود.
 
چگونه از جنگل محافظت کنیم؟
با رعايت اصول حفاظت از عرصه‌های منابع طبيعی، به این روش‌ها: خودداري از روشن نمودن آتش در جنگل‌ها و مراتع، بر حذر كردن كودكان از بازی با كبريت و فندك و روشن نمودن آتش در عرصه‌های منابع طبيعی، خودداری از انداختن ته سيگار روشن و بطری‌های شيشه‌ای در جنگل‌ها و مراتع، عدم توسعه باغات، مزارع، تأسيسات و . . . با هدف سودجوئی و تعرض به منابع طبيعی، دم قطع غيرمجاز درختان جنگلی و بوته‌های مرتعی جهت مصارف سوختی، ساختمانی، زراعی و . . .، عدم چرای بی‌رويه و خارج از ظرفيت مراتع و جلوگيری از ورود دام به جنگل، عدم حك يادگاری و كت زدن (زخمی كردن) بر روی تنه‌های درختان، عدم شخم و شيار در جهت شيب قالب و جلوگيری از فرسايش، آموزش اهميت منابع طبيعی و حفاظت از اين منابع به كودكان و نوجوانان ضمن اينكه حفاظت از سطح گسترده منابع طبيعی كشور، بدون حضور و هماهنگی مجدانه نيروهای مردمی امری محال و غير ممكن می‌باشد. لذا اين نيروها می‌توانند به صورت‌های انفرادی، گروهی و يا در قالب تشكل‌های غير دولتی مانند NGOها و به روش‌های زير با سازمان ارتباط مستقيم داشته باشند.، مشاركت در طرح همياران طبيعت: در اين طرح افراد به صورت انفرادی يا گروهی و با انگيزه‌های غير انتفاعی و معنوی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری كشور و دفاتر تابعه را در پيشبرد اهداف عاليه كه همانا حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداری مستمر و اصولی از منابع طبيعی می‌باشد ياری می‌نمايند. داوطلبين گرامی می‌توانند به ادارات كل منابع طبيعی استان‌ها و يا واحدهای تابعه مراجعه نمايند.، همچنين تلفن امداد جنگل و مرتع (09696 یا 1504) كه در استان‌های كشور به صورت رايگان و شبانه‌روزی اخبار و حوادث از جمله حريق، تخريب، تصرف، قطع غير مجاز درخت و درختچه و بوته و نهال، قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی، شيوع آفات و اراضی گياهی، چرای غير مجاز و بیش از ظرفيت در عرصه‌ها و . . . را از هم‌وطنان دريافت و در اسرع وقت نسبت به پيگيری موضوع اقدام می‌نمايد.
 
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری