جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

اموزش چهره به چهره پیشگیری و اطفاء حریق و تشکیل اکیپ اطفاء حریق بین عشایر منطقه حنا (عشایرشیخ امیری) شهرستان سمیرم

اموزش چهره به چهره پیشگیری و اطفاء حریق و تشکیل اکیپ اطفاء حریق بین عشایر منطقه حنا (عشایرشیخ امیری) شهرستان سمیرم


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری