جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

پیمایش مرز ذخیرگاه جنگلی داغباشی جهت برآورد میزان خرابی حصار منطقه حفاظت شده

پیمایش مرز ذخیرگاه جنگلی داغباشی جهت برآورد میزان خرابی حصار منطقه حفاظت شده.
 ذخیره گاه داغباشی  دارای مساحت  ۸۲۸ هکتار با گونه جنگلی بنه می باشد.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری