جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

بازدید مهندس اسفندیاری مدیر کل امور عشایر استان اصفهان و مهندس نادری رئیس امور عشایر شهرستان از پاسگاه منابع طبیعی چهارراه شهرستان سمیرم

بازدید مهندس اسفندیاری مدیر کل امور عشایر استان اصفهان و مهندس نادری رئیس امور عشایر شهرستان از پاسگاه منابع طبیعی چهارراه   شهرستان سمیرم 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری