جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

بازدید ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان از پاسگاه قبر کیخا

بازدید ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان از پاسگاه قبر کیخا  و استقرار دام های عشایر کوچرو با همکاری مامورین انتظامی حناء در منطقه یریدگی در مرز شهرستان سمیرم  و استان فارس 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری